Geoconcept Association of Applied Geography (AGAG)

is a Romanian non-profit, non-governmental, apolitical legal entity.

AGAG was constituted by environmental science professionals and aims to generate a positive impact on environment and society through its activities, including: conducting scientific R&D, elaborating projects and publishing geographical and interdisciplinary studies, organizing conferences and other interdisciplinary scientific events, promoting the protection and conservation of biodiversity and environmental integrity, identifying and mitigating natural and anthropogenic risks, analysing and promoting the natural potential for tourism, popularizing earth science in Romania etc.

Asociația de Geografie Aplicată Geoconcept (AGAG)

este o entitate juridică română non-profit, non-guvernamentală și apolitică.

AGAG este formată din profesioniști în domeniul științelor environmentale, având ca principal obiectiv desfășurarea de activități cu impact pozitiv asupra mediului și societății: cercetare și dezvoltare științifică, elaborarea și publicarea de studii și proiecte științifice geografice și interdisciplinare, organizarea de conferințe și manifestări științifice interdisciplinare, promovarea protecției și conservării biodiversității și integrității environmentale, identificarea și gestionarea riscurilor naturale și antropice, analiza și promovarea potențialului turistic natural, popularizarea științelor pământului în România etc.

GEOSCIENCE IN THE CARPATHIAN AND BLACK SEA REGION
(GCBS 2023)

VATRA DORNEI, SUCEAVA COUNTY, ROMANIA, 14-17 SEPTEMBER 2023

INQUA REGIONAL MEETING

Enabling Ukrainian Geography Teachers
in Higher Education

a Summer School to Create
Virtual Field Trips for Inclusive Field Skill Training

=

The activity of Geoconcept Association of Applied Geography focuses on a diverse range of actions according to the objectives stated by AGAG, including:

 • Conducting geographical and interdisciplinary environmental research, comprising both field and lab activities
 • Elaborating and publishing research papers and other scientific works, including manuscripts and cartographic materials (maps, brochures etc.)
 • Elaborating studies and projects in accordance with the profesional qualifications and skills demonstrated by AGAG members, including urban and spatial planning projects, environmental protection and conservation studies, natural and anthropogenic risks analyses, demographic studies, GIS-based spatial analyses, studies of biodiversity and planning for sustainable grazing, sustainable development strategies etc.
 • Organizing geographical and environmental interdisciplinary events: conferences, symposiums, field or lab workshops, exhibitions etc.
 • Conducting editorial and publishing activities for papers elaborated by AGAG members, monographs, interdisciplinary studies by other researchers etc.
 • Taking steps aimed at promoting earth science in Romania and abroad
 • Organizing various activities for protection and conservation of biodiversity and environmental integrity, field campaigns, summer camps etc.
 • Collaborating with other organizations, institutions and professionals who share the objectives and priorities stated by AGAG.
=

Asociația de Geografie Aplicată Geoconcept desfășoară următoarele tipuri de activități în conformitate cu statutul AGAG:

 • Activități de cercetare geografică și interdisciplinară environmentală pe teren și în laborator
 • Elaborarea și publicarea articolelor științifice, dar și a altor materiale scrise și cartografice (broșuri, pliante, hărți)
 • Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate în acord cu competențele profesionale ale membrilor AGAG: planuri și proiecte de urbanism și amenajarea teritoriului, studii de protecția și conservarea mediului, demografie, riscuri naturale si antropogene, analiza spațială GIS, studii pastorale, strategii de dezvoltare sustenabilă etc.
 • Organizarea de manifestări științifice geografice și interdisciplinare: conferințe, simpozioane, congrese, aplicații practice in laborator si pe teren, expoziții etc.
 • Desfășurarea de activități publicistice și editoriale (tipărirea lucrărilor elaborate de către membrii AGAG, monografii, studii și cercetări interdisciplinare realizate de către alți cercetători, organizarea lansării acestora etc.
 • Alte acțiuni de promovare a științelor pământului în România și pe plan internațional
 • Organizarea unor activități având ca scop protecția și conservarea biodiversității și integrității environmentale, campanii în teren, tabere etc.
 • Colaborarea cu alte organizații, instituții și specialiști care au obiective comune cu ale AGAG.

Din activitatea asociatiei

Documentar realizat și difuzat de TVR Iași despre Munții Țibăului

DONEAZĂ PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL,

POTRIVIT ART.57, ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003

DATE NECESARE COMPLETARII FORMULARULUI 230

Cod de identificare a entitatii nonpropfit/unitatii de cult: 27813498
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: ASOCIATIA DE GEOGRAFIE APLICATA GEOCONCEPT
Cont bancar (IBAN): RO 68 PIRB 3500 7469 9300 1000